www.ksiegarniamorska.pl
szukaj Tytułu:

Subskrypcja

Dopisz się do naszego newslettera
Niniejsze dane osobowe podaję dobrowolnie

Podaj e-mail:
 
dodaj usuń

Regulamin księgarni morskiej obowiązujący do 30.09.2017

 1. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy regulamin księgarni morskiej, który określa sposób zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w księgarni morskiej, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób korzystania ze strony internetowej www.ksiegarniamorska.pl,
  2. Księgarnia morska – sklep internetowy, w ramach którego możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży przedstawionych w niej produktów,
  3. Charter.pl – przedsiębiorca Piotr Kowalski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „charter.pl Piotr Kowalski”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5471020281, REGON: 070582720, prowadzący Księgarnię morską,
  4. Produkty – książki, w tym m.in. przewodniki, mapy, locje, beletrystyka, literatura szkoleniowa, literatura faktu, książki kulinarne, stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych w ramach Księgarni morskiej,   
  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy sprzedaży Produktu, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu,
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy Charter.pl a Klientem Księgarni morskiej na zasadach określonych w Regulaminie,
  7. Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów, a następnie złożenie oferty zawarcia Umów Sprzedaży, których przedmiotami są wybrane Produkty lub Produkt,
  8. Konto – narzędzie informatyczne, w którym gromadzone są dobrowolnie podane przez zarejestrowanego Klienta jego dane osobowe, co umożliwia szybszą identyfikację Klienta w bazie Księgarni morskiej.
 2. Informacje ogólne
  1. Właścicielem Księgarni morskiej, dostępnej pod adresem www.ksiegarniamorska.pl, jest Piotr Kowalski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „charter.pl Piotr Kowalski”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5471020281, REGON: 070582720.

Dane teleadresowe:

 1. adres głównego wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 42 lok. 2, 43-300 Bielsko – Biała,
 2. adres elektroniczny: info@ksiegarniamorska.pl,
 3. tel./fax: +48 33 497 10 57.
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Księgarni morskiej, zasady sprzedaży Produktów przez Charter.pl, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki Charter.pl, jako podmiotu prowadzącego Księgarnię morską. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.
 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 1. Charter.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży. Charter.pl prowadzi Konta zarejestrowanych Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową, w której Klienci umieszczają dane służące do ich identyfikacji i do zawierania Umów Sprzedaży.
 2. Klient, w celu korzystania z Księgarni morskiej, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Charter.pl. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
 3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez Charter.pl, jest objęty zakazem dostarczania Charter.pl treści o charakterze bezprawnym.
 1. Nabywanie Produktów Księgarni morskiej
 1. Produkty prezentowane przez Charter.pl w Księgarni morskiej są przeznaczone do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie wskazania adresu doręczenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Umowa Sprzedaży zostanie wykonana po indywidualnym uzgodnieniu kosztów przesyłki zakupionych Produktów.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje wyboru Produktu prezentowanego w Księgarni morskiej, wskazuje ilość sztuk danego Produktu i dodaje go do Koszyka. Następnie zapoznaje się i akceptuje Regulamin Księgarni morskiej, zaznaczając pole: „Akceptuję Regulamin” oraz wybiera opcję „Złóż zamówienie”.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:
 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Księgarni morskiej,
 • jestem świadomy dobrowolności podania swoich danych osobowych.
 1. Po wyborze opcji „Złóż zamówienie” Klient sprawdza zawartość swojego Koszyka. Koszyk zawiera listę wybranych dotąd Produktów. Na tym etapie należy wybrać jeden z dostępnych rodzajów płatności oraz sposób dostawy. Po dokonaniu wyboru, przedstawiona zostanie kalkulacja wszystkich kosztów, w tym ceny sprzedaży i kosztów przesyłki, uzależnionej od masy zamówionych Produktów i formy płatności. Klient może również zamieścić w przeznaczonym do tego polu ewentualne uwagi dodatkowe.
 2. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4 powyżej, Klient może dodać do Koszyka kolejne Produkty (opcja: „Kupuj dalej”) lub usunąć wybrane pozycje z Koszyka (opcja: „Aktualizuj koszyk”). Jeśli Klient wybrał już interesujące go Produkty, zaznacza pole: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Po zrealizowaniu powyższych kroków, Klient podaje dane do wysyłki, tj.: imię i nazwisko, adres, firmę, telefon i adres poczty mailowej. Charter.pl domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeśli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, należy zgłosić taką prośbę, poprzez kliknięcie w polu: „Faktura VAT”.
 4. Jeśli Klient częściej korzysta z Księgarni morskiej, możliwa jest rejestracja i założenie indywidualnego Konta Klienta. Po dokonaniu rejestracji, Charter.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego przez Klienta adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach w Księgarni morskiej (logowanie). Utworzenie i korzystanie z Konta w Księgarni morskiej przez Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Klient może zlikwidować prowadzone dla niego przez Charter.pl Konto, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z Konta” na adres: info@ksiegarniamorska.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, Charter.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 7 powyżej jest równoznaczne z złożeniem oświadczenia o likwidacji Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
 6. Po wykonaniu czynności, o których mowa w punkcie 6 powyżej, Klient dokonuje weryfikacji zamówienia, tj. danych do wysyłki i listy wybranych Produktów. Chwila zaznaczenia na tym etapie pola: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Charter.pl wysyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.
 7. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Odbiór osobisty lub inna forma dostawy są możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Charter.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona Charter.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ksiegarniamorska.pl lub pisemnie na adres siedziby Charter.pl i powinna określać co najmniej:
 • dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta;
 • zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;
 • okoliczności uzasadniające reklamację;
 • żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).
 1. Charter.pl udzieli odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, Charter.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 3. Charter.pl dokona zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny Produktu wraz z kosztami dostawy Produktu do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 1. Newsletter
 1. Klient jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości, działającego w ramach Księgarni morskiej (newsletter), poprzez podanie adresu e-mail w miejscu wskazanym w Księgarni morskiej i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „Zapisz”. Wraz z kliknięciem na tę opcję Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Charter.pl informacji handlowych dotyczących działalności Charter.pl.
 2. Wypisanie się z listy newsletter’a możliwe jest poprzez wpisanie swego adresu e-mail (tego, który został podany podczas rejsetracji) w polu „Podaj e-mail”, zaznaczenie opcji „usuń” a następnie kliknięcie przycisku „zapisz”. Po wykonaniu tej operacji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o kliknięcie w link w celu autoryzacji usuwania adresu z listy newslettera. Po kliknięciu w link adres zostanie wykasowany z naszej bazy danych.
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Charter.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 2. Charter.pl przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Charter.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.
 2. O zmianie Regulaminu Charter.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Księgarni morskiej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o niej Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu na podstawie punktu 2 powyżej, Klient może zażądać likwidacji swojego Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.
 4. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

 

PowrĂłt