Portowe roboty czerpalne i podwodne
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Portowe roboty czerpalne i podwodne

Autor: Eugeniusz Lewko
Okładka: miękka
Format: 17 x 24,5 cm
Liczba stron: 216
Rok wydania: 2006
ISBN: 83-7421-041-9

39,90 zł (brutto) 38,00 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

Podręcznik pt. „Portowe roboty czerpalne i podwodne”, którego autorem jest Eugeniusz Lewko, przeznaczony jest dla studentów Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni. W przystępny sposób omawia źródło powstania zamuleń, zapiaszczeń, spłyceń oraz przegłębień w akwenach portowych. Zdefiniowano w nim także pojęcie pogłębiarstwa, a zadania pogłębiarstwa portowego przedstawiono z uwzględnieniem ogólnych robót pogłębiarskich dla celów utrzymania żeglugi. Stosowany sprzęt pogłębiarski oraz metody robót podwodnych omówione zostały za pomocą wielu rysunków schematycznych jako najprostszego i komunikatywnego środka przekazu.
  W tabelach zaprezentowano zestawienia podziału klas gruntów. Zachowano stopniowanie od podziału ogólnego skorupy ziemskiej aż do materiałów występujących w urobku pracy pogłębiarskiej. Na zakończenie sporządzono wykaz terminów, zwrotów i określeń pogłębiarskich występujących w opracowaniu.

D1-2133
Nowy
83-7421-041-9
Autor
Eugeniusz Lewko
Oprawa
miękka
Format
17 x 24,5 cm
Liczba stron
216
Rok wydania
2006
ISBN
83-7421-041-9

SŁOWO OD AUTORA
ROZDZIAŁ 1. ZAKRES I RODZAJE ROBÓT Z UDZIAŁEM SPRZĘTU POGŁĘBIARSKIEGO
1.1. Cel i zadania pogłębiania
1.1.1. Pogłębianie na morzu i śródlądziu
1.1.2. Głębokości wód –naturalne i sztucznie wytworzone
1.2. Rodzaje robót pogłębiarskich
1.2.1. Budowanie nowych wodnych obszarów portowych – akwatoriów
1.2.2. Utrzymywanie głębokości uprzednio wytworzonych
1.2.3. Wykopy pod budowle hydrotechniczne i inne urządzenia
1.2.4. Dostawa materiałów budowlanych, kruszywa i kopalin
1.2.5. Pozostałe prace pogłębiarskie
1.3. Przyczyny powstawania zamuleń i zapiaszczeń
1.3.1. Powstanie rzek i dolin rzecznych
1.3.2. Przekształcanie się koryta rzecznego
1.3.3. Stateczność mas ziemnych
1.3.4. Rodzaje ruchu rumowiska
1.3.5. Inne przyczyny zmniejszania się głębokości
1.3.6. Stopień i rozkład zamulania akwatoriów
1.4. Decyzja dotycząca prac pogłębiarskich
1.4.1. Pogłębiać czy nie pogłębiać?
1.4.2. Dlaczego pogłębiać?
1.4.3. Gdzie, kiedy i w jaki sposób pogłębiać?
1.5. Prace pogłębiarskie a ochrona środowiska
1.5.1. Określenie stanu i skali środowiska
1.5.2. Rys historyczny zanieczyszczania środowiska naturalnego
1.5.3. Pogłębianie i środowisko
1.5.4. Rola osadów miałkich oraz wytrąconych
ROZDZIAŁ 2. OGÓLNE WIADOMOŚCI O SPRZĘCIE POGŁĘBIARSKIM ORAZ UROBKU
2.1. Podstawowe informacje o sprzęcie pogłębiarskim
2.1.1. Podział taboru pogłębiarskiego według cech roboczych
2.1.2. Składy zespołów pogłębiarskich
2.1.3. Podział taboru ze względu na wydajność i głębokość czerpania
2.2. Grunty i ich właściwości
2.2.1. Rodzaje gruntów
2.2.2. Właściwości fizyczne i mechaniczne gruntów
2.2.3. Klasyfikacja gruntów i skał przeznaczonych do pogłębiania
2.2.4. Klasyfikacja i terminologia morskich osadów dennych
2.2.5. Wpływ rodzaju gruntu na wybór sprzętu pogłębiarskiego
2.2.6. Wpływ rodzaju gruntu na technologię robót pogłębiarskich
2.3. Dobór sprzętu i technologii dla robót pogłębiarskich
2.3.1. Badanie operacji pogłębiania
2.3.2. Wybór metody pracy i sprzętu pogłębiarskiego
ROZDZIAŁ 3. BUDOWA I WYPOSAŻENIE POGŁĘBIAREK
3.1. Typy pogłębiarek
3.2. Pogłębiarki ssące
3.2.1. Opis ogólny
3.2.2. Pogłębiarki ssące bez spulchniaczy
3.3. Pogłębiarki ssące ze spulchniaczami
3.3.1. Pogłębiarki ssące ze spulchniaczem hydraulicznym
3.3.2. Pogłębiarki ssące ze spulchniaczem mechanicznym
3.3.3. Pogłębiarki ssące nasiębierne
3.4. Pogłębiarki jedno-i wieloczerpakowe
3.4.1. Pogłębiarki jednoczerpakowe
3.4.2. Pogłębiarki wieloczerpakowe
3.5. Urządzenia i mechanizmy pokładowe
3.5.1. Urządzenia manewrowe
3.5.2. Kotwiczne wciągarki manewrowe
3.5.3. Urządzenia szczudłowe
3.5.4. Konstrukcja rurociągu ssawnego
ROZDZIAŁ 4. SPRZĘT POGŁĘBIARSKI POMOCNICZY
4.1. Tabor pomocniczy
4.1.1. Typy szaland
4.1.2. Szalandy denno-klapowe
4.1.3. Szalandy denne
4.1.4. Szalandy – wywrotki
4.1.5. Szalandy z napędem własnym – samobieżne
4.2. Urządzenia wyładowcze
4.2.1. Klasyfikacja urządzeń wyładowczych
4.2.2. Wyładowywacze hydrauliczne
4.2.3. Wyładowywacze wieloczerpakowe
4.2.4. Wyładowywacze chwytakowe
4.3. Rurociągi refulacyjne
ROZDZIAŁ 5. PRACE PRZYGOTOWAWCZO-ORGANIZACYJNEW ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT
5.1. Studia i pomiary przedprojektowe
5.1.1. Gospodarze obszarów wodnych
5.1.2. Wykonawcy portowych robót pogłębiarskich
5.1.3. Studia i pomiary do planowania i projektowania robót pogłębiarskich
5.2.  Analiza obliczeniowa kubatury urobku pogłębiarskiego
5.2.1. Sposoby określania objętości (kubatury) robót pogłębiarskich
5.2.2. Wykonywanie pomiarów głębokości
5.2.3. Obmiary robót
5.3. Oznakowanie rejonu robót
5.3.1. Wyznaczenie w terenie robót pogłębiarskich
5.3.2. Oznakowanie nawigacyjne miejsca portowychrobót pogłębiarskich
ROZDZIAŁ 6. TECHNOLOGIA PRACY SPRZĘTU POGŁĘBIARSKIEGO I POMOCNICZEGO
6.1. Metody wykonywania wykopów
6.1.1. Manewry robocze pogłębiarek przy wykonywaniu wykopów
6.1.2. Wpływ grubości warstwy ścinanej na sposoby wykonywania wykopów
6.1.3. Urabianie wykopów sposobem motylkowym
6.2. Urabianie wykopów przez pogłębiarki jednoczerpakowe
6.2.1. Ogólne zasady pracy pogłębiarek jednoczerpakowych
6.2.2. Urabianie wykopów za pomocą pogłębiarki łyżkowej
6.2.3. Urabianie wykopu pogłębiarkami chwytakowymi
6.3. Zasady ogólne pracy pogłębiarek wieloczerpakowych
6.3.1. Manewry robocze pogłębiarek wieloczerpakowych
6.3.2. Odspajanie gruntu i napełnianie czerpaków urobkiem
6.4. Praca pogłębiarek ssących
6.4.1. Urabianie wykopów przez pogłębiarki ssące ze spulchniaczem mechanicznym
6.4.2. Odspajanie i zasysanie gruntu smokiem wleczonym
6.5. Transport urobku na odkłady podwodne i lądowe
6.5.1. Odkłady podwodne i lądowe
6.5.2. Praca pomp przesyłowych
6.5.3. Transport urobku przy pracy pogłębiarkami czerpakowymi
6.5.4. Hydrauliczne odprowadzanie urobku
6.6. Urządzenia manewrowe i warunki pracy pogłębiarek
6.6.1. Urządzenia i instalacje pogłębiarskie z hydraulicznym podnoszeniem urobku
6.6.2. Urządzenia i instalacje wyładunkowe, refulowanie
ROZDZIAŁ 7. OBMIAR POWYKONAWCZY ROBÓT POGŁĘBIARSKICH
7.1. Sprawozdanie z wykonanych robót pogłębiarskich
7.1.1. Określenie warunków i sposobu wykonania obmiaru robót budowy
7.1.2. Wykonanie pomiarów batymetrycznych
7.2. Obmiar powykonawczy
7.2.1. Plan sondażowy
7.2.2. Protokoły częściowe
7.2.3. Zestawienie wykonanych robót czerpalnych
7.2.4. Wyliczenie wyczerpanej kubatury
7.3. Kosztorys powykonawczy
7.4. Zakończenie roboty pogłębiarskiej
7.5. Przepisy prawne
ROZDZIAŁ 8. ROBOTY PODWODNE
8.1. Normy prawne wykonywania prac podwodnych
8.1.1. Ustawa o wykonywaniu prac podwodnych
8.1.2. Warunki wykonywania prac podwodnych
8.2. Wykonywanie robót podwodnych
8.2.1. Utrzymanie głębokości technicznej
8.2.2. Usuwanie spłyceń i przegłębień
8.2.3. Roboty podczyszczeniowe
8.2.4. Głębokość dopuszczalna
8.2.5. Głębokość żeglugowa
8.3. Zakres wykonywanych robót podwodnych
8.3.1. Pogłębianie dna
8.3.2. Kruszenie kamieni i bloków betonowych
8.3.3. Usuwanie przedmiotów niebezpiecznych
8.3.4. Ochrona dna
8.4. Pirotechniczne roboty podwodne
8.4.1. Podwodne prace pirotechniczne
8.4.2. Wykonywanie podwodnych prac pirotechnicznych
8.4.3. Zagrożenie wybuchem podwodnym
8.4.4. Inne prace hydrotechniczne
ROZDZIAŁ 9. NUREK I JEGO ŚRODOWISKO
9.1. Wiadomości ogólne
9.2. Podstawy fizyki nurkowania
9.2.1. Atmosfera i ciśnienie
9.2.2. Prawa fizyczne gazów
9.3. Fizjologia nurkowania
9.3.1. Oddychanie w warunkach normalnych
9.3.2. Technika oddychania nurków i płetwonurków
9.4. Choroby i wypadki nurków
9.4.1. Fazy nurkowania
9.4.2. Choroba kesonowa
9.4.3.T oksyczne działanie gazów przy oddychaniu podwodnym
9.4.4. Wypadki przy nurkowaniu
9.5. Sprzęt nurkowy
9.5.1. Sposób zasilania nurka w powietrze
9.5.2. Rodzaje czynników oddechowych
9.5.3. Klasyczny sprzęt nurkowy
9.5.4. Niezależne aparaty oddechowe
9.6. Cechy charakterystyczne robót nurkowych
9.6.1. Technika nurkowania i podstawowe zasady bezpieczeństwa
9.6.2. Nurkowanie w klasycznym sprzęcie nurkowym
9.6.3. Nurkowanie w lekkim sprzęcie nurkowym
9.7.  Zasady pracy ludzi pod wodą
ROZDZIAŁ 10. WYDOBYWANIE MINERAŁÓW Z DNA MORZA
10.1. Budowa Ziemi
10.2. Ogólne wiadomości o minerałach
10.2.1. Budowa i formy występowania minerałów
10.2.2. Powstawanie minerałów
10.3. Zaleganie złóż minerałów
10.3.1. Stan prawny zaleganych złóż
10.3.2. Rejony zalegania złóż
10.3.3. Okruchowe surowce mineralne
10.4. Wydobywanie minerałów
10.4.1. Światowe górnictwo podmorskie
10.4.2. Stosowany sprzęt wydobywczy
10.4.3. Technologia robót wydobywczych
10.4.4. Warunki szczegółowe prac wydobywczych
10.5. Znaczenie badań w zakresie geologii morskiej
10.5.1. Aktualne problemy geologii
10.5.2. Polskie morskie badania geologiczne na tle badań światowych
10.5.3. Ochrona środowiska naturalnego Bałtyku
TERMINOLOGIA STOSOWANA W POGŁĘBIARSTWIE
BIBLIOGRAFIA


Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje