Polityka prywatności

charter.pl Piotr Kowalski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników korzystających z jego usług. Gromadzone dane osobowe są wykorzystywane jedynie w sposób wskazany poniżej i nie są przekazywane jakiejkolwiek stronie trzeciej z wyjątkiem sytuacji gdy: 

  1. przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub do wprowadzenia w życie środków przed umownych podejmowanych na żądanie osoby, której dane dotyczą;

  2. przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną.

Jakie dane zbieramy?

W celu zadania pytania dotyczącego usług świadczonych przez charter.pl Piotr Kowalski, o których mowa na stronach internetowych www.charter.pl, www.czarterbarek.pl, www.power.charter.pl, www.morzepolnocne.pl, www.tallships.pl, www.ksiegarniamorska.pl, konieczne jest wypełnienie formularza kontaktowego. Użytkownik serwisu internetowego będzie poproszony o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego, ewentualnie adresu, na który ma być wysłany katalog w formie papierowej.

W ramach sklepu internetowego, prowadzonego pod domeną: www.ksiegarniamorska.pl, celem zawarcia umowy sprzedaży prezentowanego asortymentu, zainteresowany użytkownik będzie poproszony o podanie imienia i nazwiska lub nazwy, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania lub siedziby i adresu do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, a także – jeśli zostanie zgłoszone zapotrzebowanie na wystawienie faktury VAT – danych do faktury.

Dodatkowo, podczas wizyty użytkownika na stronach internetowych charter.pl Piotr Kowalski są zbierane w sposób automatyczny dane, takie jak adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są używane do analizy statystycznej zachowań użytkowników w serwisach charter.pl Piotr Kowalski.

charter.pl Piotr Kowalski wykorzystuje ciasteczka (cookies), służące identyfikacji użytkowników, którzy odwiedzili jego serwisy. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób wykorzystujemy dane?

Dane zbierane w ramach sklepu internetowego Księgarnia Morska, służą odpowiedniemu określeniu stron umów sprzedaży prezentowanych w ramach sklepu produktów oraz należytego ich wykonania. Wyłącznie w tym celu dane te mogą być przekazane podmiotom obsługującym transakcje płatnicze oraz firmom kurierskim. Podanie tych danych jest konieczne celem zawarcia umowy sprzedaży.

Jeżeli użytkownik zapisał się na otrzymywanie newsletter’a, uzyskane od niego dane zostaną wykorzystane w celu wysłania mu informacji marketingowych, przygotowywanych w ramach newsletter’a charter.pl Piotr Kowalski. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronach internetowych charter.pl Piotr Kowalski, zbierania danych demograficznych o użytkownikach, lub do personalizacji zawartości stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a charter.pl Piotr Kowalski będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania użytkownika. W przypadku kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dane mogą zostać udostępnione pracownikom tego organu zgodnie z obowiązującym prawem. W razie, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, dane użytkownika zostaną udostępnione uprawnionym organom władzy publicznej.

Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

Jak charter.pl Piotr Kowalski kontaktuje się z użytkownikami?

Charter.pl Piotr Kowalski kontaktuje się z użytkownikami, korzystając z podanych przez nich adresów e-mail i numerów telefonów. Kontakt  dotyczy świadczenia usług wskazanych w ramach serwisów internetowych charter.pl Piotr Kowalski i umów sprzedaży zawartych w Księgarni Morskiej.

W przypadku zapisania się na newsletter, charter.pl Piotr Kowalski będzie przesyłał informacje użytkownikom na wskazane adresy e-mail, w celach marketingowych.

Prawa użytkowników oraz ochrona danych

Administratorem danych osobowych jest Piotr Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą charter.pl Piotr Kowalski z siedzibą: 43-300 Bielsko-Biała ul. Piłsudskiego 42/2. Z Administratorem można się skontaktować pod adresem korespondencyjnym (ul. Piłsudskiego 42/2, 43-300 Bielsko – Biała) lub pod adresem e-mail: info@ksiegarniamorska.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu. 

Zgłoszenie żądania dotyczącego danych osobowych winno zostać dostarczone do Administratora danych osobowych w formie pisemnej umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli (poprzez złożenie podpisu) na adres: charter.pl Piotr Kowalski ul. Piłsudskiego 42/2 43-300 Bielsko-Biała lub elektronicznie na adres e-mail: info@ksiegarniamorska.pl. W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych osobowych udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące – w takiej sytuacji Administrator danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

Jeżeli cele, w których Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator danych osobowych może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować. 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Organ nadzorczy właściwy dla Rzeczypospolitej Polskiej to: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czas przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów tak długo, jak długo istnieją do tego podstawy prawne i faktyczne, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych lub okresu, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane lub też okresu, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nim obowiązków, czy trwania postępowań wszczętych w tym zakresie. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego mogą być przetwarzane do momentu otrzymania sprzeciwu co do ich przetwarzania w tym celu (art. 21 RODO), lub jeśli Administrator ustali, że dane się zdezaktualizowały. Część danych możemy przechowywać przez dłuższy okres, dla celów archiwalnych, analitycznych lub statystycznych.

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.