Regulamin Księgarni

 1. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy regulamin Księgarni Morskiej, który określa sposób zawierania umów sprzedaży produktów dostępnych w Księgarni Morskiej, prawa i obowiązki stron umowy oraz sposób korzystania ze strony internetowej www.ksiegarniamorska.pl,

  2. Księgarnia Morska – sklep internetowy, w ramach którego możliwe jest zawarcie umowy sprzedaży przedstawionych w niej produktów,

  3. charter.pl – przedsiębiorca Piotr Kowalski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „charter.pl Piotr Kowalski”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5471020281, REGON: 070582720, prowadzący Księgarnię Morską,

  4. Produkty – książki, w tym m.in. przewodniki, mapy, locje, beletrystyka, literatura szkoleniowa, literatura faktu, książki kulinarne, stanowiące przedmiot umów sprzedaży zawieranych w ramach Księgarni Morskiej,

  5. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną albo, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy sprzedaży Produktu, ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu,

  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny, której przedmiotem są Produkty i zawierana jest pomiędzy charter.pl a Klientem Księgarni Morskiej na zasadach określonych w Regulaminie,

  7. Koszyk – narzędzie informatyczne umożliwiające zebranie w jednym miejscu interesujących Klienta Produktów, a następnie złożenie oferty zawarcia Umów Sprzedaży, których przedmiotami są wybrane Produkty lub Produkt,

  8. Konto – narzędzie informatyczne, w którym gromadzone są dobrowolnie podane przez zarejestrowanego Klienta jego dane osobowe, co umożliwia szybszą identyfikację Klienta w bazie Księgarni Morskiej.

  9. Kodeks Cywilny- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93 z późń zm.),

  10. Konsument- Klient będący osobą fizyczną, który dokonuje czynności prawnej z Księgarnią Morską niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności gdy składa on zamówienie w Sklepie Internetowym,

  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późń zm.),

  12. Ustawa o prawach konsumenta- ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014, poz. 827),

 2. Informacje ogólne

  1. Właścicielem Księgarni Morskiej, dostępnej pod adresem www.ksiegarniamorska.pl, jest Piotr Kowalski, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą „charter.pl Piotr Kowalski”, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numer NIP: 5471020281, REGON: 070582720.

   Dane teleadresowe:

   1. adres głównego wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 42 lok. 2, 43-300 Bielsko – Biała,

   2. adres elektroniczny: info@ksiegarniamorska.pl,

   3. tel./fax: +48 33 497 10 57.

  2. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Księgarni Morskiej, zasady sprzedaży Produktów przez charter.pl, a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki charter.pl, jako podmiotu prowadzącego Księgarnię Morską. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu jest uprzednie zapoznanie się przez Klienta z treścią Regulaminu, który stanowi integralną część Umowy Sprzedaży.

 3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

  1. charter.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest zawieranie Umów Sprzedaży. charter.pl prowadzi Konta zarejestrowanych Klientów i udostępnia przestrzeń serwerową, w której Klienci umieszczają dane służące do ich identyfikacji i do zawierania Umów Sprzedaży.

  2. Klient, w celu korzystania z Księgarni Morskiej, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się charter.pl. Urządzenie musi pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

  3. Klient, korzystający z usług świadczonych przez charter.pl, jest objęty zakazem dostarczania charter.pl treści o charakterze bezprawnym.

 4. Nabywanie Produktów Księgarni Morskiej

  1. Produkty prezentowane przez charter.pl w Księgarni Morskiej są przeznaczone do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W razie wskazania adresu doręczenia poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Umowa Sprzedaży zostanie wykonana po indywidualnym uzgodnieniu kosztów przesyłki zakupionych Produktów.

  2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży Klient dokonuje wyboru Produktu prezentowanego w Księgarni Morskiej, wskazuje ilość sztuk danego Produktu i dodaje go do Koszyka.

  3. Po dodaniu do koszyka wszystkich produktów, którymi klient jest zainteresowany, klient może zapoznać się z całą jego zawartością klikając przycisk z piktogramem koszyka w nagłówku strony a następnie klikając „Zobacz koszyk”.

  4. Na podstronie koszyka, klient może zapoznać się z listą wszystkich, wybranych przez siebie produktów, może zwiększyć ich ilość w koszyku, zmniejszyć ją, lub usunąć całkowicie produkt z koszyka. Każdorazowa modyfikacja koszyka sprawia, że podsumowanie po prawej stronie zostaje automatycznie przeliczone. W tym miejscu klient może dokonać wyboru czy chce kontynuować zakupy (przycisk „Kupuj dalej”) czy też przejść do złożenia zamówienia. Aby przejść do złożenia zamówienia, klient powinien kliknąć przycisk „Przejdź dalej”.

  5. Podstrona „Składanie zamówienia” jest podzielona na 4 sekcje:

   1. Sekcja „Twoje dane” - w tym miejscu Klient podaje dane do wysyłki, tj.: imię i nazwisko, adres, nazwę firmy, telefon i adres poczty e-mail. charter.pl domyślnie dołącza do każdej przesyłki paragon. Jeśli Klient życzy sobie wystawienia faktury VAT na nabyte Produkty, winien zgłosić taką prośbę, poprzez kliknięcie przycisku w polu przy napisie: „Wybieram fakturę”. Jeżeli dane do faktury różnią się od danych do wysyłki, należy zaznaczyć pole „Dane do faktury różne od danych do wysyłki” i podać wymagane dane.

    W celu ułatwienia przyszłych zakupów w Księgarni Morskiej możliwa jest rejestracja i założenie indywidualnego Konta Klienta. Po dokonaniu rejestracji, charter.pl tworzy dla Klienta Konto przypisane do wskazanego przez Klienta adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu przypisanego mu adresu e-mail i hasła w odpowiednich polach w Księgarni Morskiej (logowanie). Do konta może być przypisanych kilka adresów wysyłki oraz fakturowania – przy ponownych zakupach Klient będzie mógł wybrać z listy odpowiednie dane adresowe. Utworzenie i korzystanie z Konta w Księgarni Morskiej przez Klienta jest dobrowolne i bezpłatne.

   2. Sekcja „Sposób dostawy” - tym miejscu, należy wybrać jedną z dostępnych form dostawy. Po dokonaniu wyboru, poniżej w podsumowaniu zamówienia, przedstawiona zostanie kalkulacja wszystkich kosztów, w tym ceny sprzedaży i kosztów przesyłki, uzależnionych od masy zamówionych produktów i wybranej formy płatności. Dokonanie wyboru w sekcji „Sposób dostawy” skutkuje wyświetleniem dostępnych dla danego sposobu dostawy metod płatności.

   3. Sekcja „Metoda płatności” - w tym miejscu Klient dokonuje wyboru jednej, spośród dostępnych metod płatności. Są one zależne od wybranego sposobu dostawy np. dla dostawy za pobraniem nie będzie dostępna metoda płatności przelewem ani płatność poprzez Przelewy24.

   4. Sekcja „Podsumowanie zamówienia” - w tym miejscu jest widoczne podsumowanie zakupów. Wyszczególnione są wszystkie produkty dodane do koszyka wraz z ich ilościami. Klient może dokonać zmiany ilości produktów w koszyku lub usunąć je z koszyka – takie działanie może mieć wpływ na rodzaj i cenę wysyłki (zmienia się łączna masa przesyłki).

    W tej sekcji jest widoczna także łączna kwota należna za zakupione towary, cena za wysyłkę oraz łączna kwota zamówienia (RAZEM). Jeżeli Klient chce dodać do zamówienia jakieś dodatkowe informacje, może tego dokonać wpisując je w polu „komentarz do zamówienia”.

  6. Następnym krokiem, w celu złożenia zamówienia, jest akceptacja Regulamin Księgarni Morskiej. Odbywa się to poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.

  7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń o następującej treści:

   • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,

   • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Księgarni Morskiej,

   • jestem świadomy dobrowolności podania swoich danych osobowych.

  8. Klient może zlikwidować prowadzone dla niego przez charter.pl Konto, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail z tematem: „Rezygnacja z Konta” na adres: info@ksiegarniamorska.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia, charter.pl usunie Konto Klienta. Żądanie przez Klienta usunięcia jego danych osobowych, o których mowa w punkcie 5 powyżej jest równoznaczne z złożeniem oświadczenia o likwidacji Konta zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

  9. Po wykonaniu czynności, o których mowa w punkcie 6 powyżej, Klient dokonuje weryfikacji zamówienia, tj. danych do wysyłki i listy wybranych Produktów. Chwila zaznaczenia na tym etapie pola: „potwierdzam złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty”, jest chwilą zawarcia Umowy Sprzedaży.

   Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez charter.pl wysyłane jest na podany przez Klienta adres e-mail.

  10. Produkty stanowiące przedmiot Umowy Sprzedaży dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub firmy kurierskiej. Odbiór osobisty lub inna forma dostawy są możliwe po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

 5. Ceny i metody płatności

  1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki

  2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

  3. Płatnością w systemie Przelewy24.pl (systemy bezpiecznych i błyskawicznych płatności elektronicznych);

  4. Przekazem pocztowym;

  5. Gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy lub kurierowi przy dostawie „ za pobraniem”.

  6. Klient winien opłacić zakupiony towar lub towary w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży

 6. Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez charter.pl lub są realizowane w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu.

  2. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z Umową Sprzedaży może zostać złożona charter.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ksiegarniamorska.pl lub pisemnie na adres siedziby charter.pl i powinna określać co najmniej:

   1. dane Klienta umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako Klienta;

   2. zarzuty do przesłanego Produktu stanowiącego przedmiot Umowy Sprzedaży;

   3. okoliczności uzasadniające reklamację;

   4. żądany przez Klienta sposób usunięcia zarzucanego naruszenia (przesłanie Produktu zgodnego z treścią Umowy Sprzedaży, obniżenie ceny, zwrot ceny).

  3. charter.pl udzieli odpowiedzi na reklamację na adres wskazany przez Klienta, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji, charter.pl zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 7. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  1. Księgarnia Morska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego i sprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez klientów;

  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Księgarnię Morską o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego;

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać mailowo na adres: info@ksiegarniamorska.pl;

  4. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać wskazanie imienia i nazwiska, adresu do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu;

  5. Księgarnia Morska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji, o której mowa w niniejszym rozdziale, w terminie 14 dni, a gdyby nie było to możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, do jakiego terminu reklamacja zostanie rozpatrzona;

 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

  1. W razie zaistnienia sporu Klient będący Konsumentem posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Katowicach, z siedzibą przy ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice (http://www.katowice.wiih.gov.pl/), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, bądź uprawniony do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice (http://www.katowice.wiih.gov.pl/p,64,staly-sad-polubowny) z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, na co niniejszym Księgarnia Morska wyraża zgodę;

  2. Klient będący Konsumentem może również uzyskać bezpłatną pomoc i potrzebne informacje u powiatowych rzeczników konsumentów.

  3. Klient będący Konsumentem może skorzystać również z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (Online Dispute Resolution, zwanej dalej ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ działającej na terytorium Unii Europejskiej. Platforma ODR umożliwia uzyskanie kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów; Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej;

  4. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny;

  5. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);

  6. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

  7. W razie jakichkolwiek pytań związanych z pozasądowymi sposobami rozstrzygania sporów zachęca się również do kontaktu bezpośrednio z Księgarnią Morską.

 9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

  3. Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy informując charter.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres charter.pl, bądź adres elektroniczny Sklepu info@ksiegarniamorska.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe i może nastąpić w dowolnej formie. charter.pl poinformuje Konsumenta o otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

  4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy określonego w pkt. IX.1.

  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim charter.pl przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował charter.pl o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres charter.pl określony w pkt II. niniejszego Regulaminu.

  7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

  8. W przypadku odstąpienia od umowy charter.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez charter.pl, charter.pl nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

  9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez charter.pl przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  10. charter.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  12. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 10. Newsletter

  1. Klient jest uprawniony do zapisania się do serwisu rozsyłającego wiadomości, działającego w ramach Księgarni Morskiej (newsletter), poprzez podanie adresu e-mail w miejscu wskazanym w Księgarni Morskiej i potwierdzenie go kliknięciem na opcję: „Zapisz”. Wraz z kliknięciem na tę opcję Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od charter.pl informacji handlowych dotyczących działalności charter.pl.

  2. Wypisanie się z listy newsletter możliwe jest poprzez wpisanie swego adresu e-mail (tego, który został podany podczas rejestracji) w polu „Podaj e-mail”, zaznaczenie opcji „usuń” a następnie kliknięcie przycisku „zapisz”. Po wykonaniu tej operacji na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o kliknięcie w link w celu autoryzacji usuwania adresu z listy newslettera. Po kliknięciu w link adres zostanie wykasowany z bazy danych Księgarni Morskiej.

 11. Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest charter.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

  2. Rodzaj danych osobowych Klienta podlegających przetwarzaniu: imię, nazwisko, adres wysyłki, adres fakturowania, numer telefonu, adres e-mail

  3. Cel przetwarzania: charter.pl przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie powyżej, w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

  4. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo do: dostępu do treści danych oraz ich prostowania; do usunięcia danych osobowych i/lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych osobowych niezgodnego z celem ich zebrania; zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych; cofnięcia/odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych; do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednocześnie informujemy, że powyższe prawa mają ograniczenia określone w przepisach prawa w szczególności we wspomnianym Rozporządzaniu.

  5. Zgłoszenie żądania dotyczącego danych osobowych winno zostać dostarczone do Administratora danych osobowych w formie pisemnej umożliwiającej identyfikację osoby oraz potwierdzenie jej wyrażenia woli (poprzez złożenie podpisu) na adres:
   charter.pl Piotr Kowalski ul. Piłsudskiego 42/2 43-300 Bielsko-Biała
   W terminie miesiąca od otrzymania żądania Administrator danych osobowych udzieli osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące – w takiej sytuacji Administrator danych osobowych poinformuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

  6. Jeżeli cele, w których Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, nie wymagają lub już nie wymagają zidentyfikowania przez niego osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych nie ma obowiązku zachowania, uzyskania ani przetworzenia dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą. W takich przypadkach lub w przypadku braku możliwość identyfikacji lub potwierdzenia tożsamości osoby zgłaszającej żądanie, Administrator danych osobowych może wykazać, że nie jest w stanie zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, w miarę możliwości poinformuje o tym osobę, której dane dotyczą. Osoba, której dane dotyczą, w celu wykonania przysługujących jej praw może dostarczyć dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

  7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

   Organ nadzorczy właściwy dla Rzeczypospolitej Polskiej to:

   Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 12. Postanowienia końcowe

  1. charter.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, bez konieczności ich uzasadniania.

  2. O zmianie Regulaminu charter.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Księgarni Morskiej. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia o niej Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

  3. W przypadku zmiany Regulaminu na podstawie punktu 2 powyżej, Klient może zażądać likwidacji swojego Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

  4. Prawem właściwym dla Umów Sprzedaży zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie Konwencji wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.