Międzynarodowe prawo drogi morskiej - w zarysie (wyd. 2023)
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

Międzynarodowe prawo drogi morskiej - w zarysie (wyd. 2023)

Autor: Władysław Rymarz
Okładka: miękka
Format: 15 x 22 cm
Liczba stron: 320
Rok wydania: 2015 (druk 2023)
Wydanie: II zmienione, poprawione i uzupełnione
ISBN: 978-83-62227-56-3

100,00 zł (brutto) 95,24 zł (netto)
Brutto
check w magazynie

Książka obok aktualnych Międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu zawiera bardzo szeroki komentarz do nich. Autor przeprowadza gruntowną analizę poszczególnych przepisów konwencji Colregs 1972 z późniejszymi zmianami i omawia właściwe zachowanie się statków w różnych warunkach widzialności, prawidła wymijania i wzajemne ustępowanie sobie z drogi, sygnały dźwiękowe i świetlne, światła i znaki. Zwraca uwagę na właściwe pełnienie wacht morskich, utrzymanie stałej obserwacji, znajomość przepisów, umiejętność oceny ryzyka zderzenia i podjęcia odpowiednich działań zapobiegawczych. Książkę poszerzono o liczne przypisy oraz obszerne fragmenty orzeczeń komisji badających ciekawe wypadki kolizji.

W obecnej edycji podręcznika, materiały dodatkowe dołączane do poprzednich wydań książki w formie płyty CD zostały udostępnione do pobrania ze strony wydawnictwa oraz w formie kodu QR.

K5-2964
Nowy
978-83-62227-56-3
Autor
Władysław Rymarz
Oprawa
miękka
Format
15 x22 cm
Liczba stron
320
Rok wydania
2015 (druk 2023)
ISBN
978-83-62227-56-3
Wydanie
II zmienione, poprawione i uzupełnione

Słowo wstępne
Rozdział 1 - Wiadomości ogólne
1.1 Pojęcie prawa drogi morskiej
1.2 Zakres przedmiotowy mpdm
1.3 Cel i znaczenie mpdm
1.4 Kolizje, ich przyczyny i skutki
1.5 Konwencja STCW a problematyka antykolizyjna
1.5.1. Konwencja STCW - standardy pełnienia wacht morskich
1.5.1.1. Problemy przemęczenia marynarzy
1.5.1.2. Ogólne zasady dotyczące pełnienia wachty
1.5.1.3. Obowiązki kapitana dotyczące ustalania składu osobowego wachty nawigacyjnej
1.5.1.4. Jednoosobowa wachta nawigacyjna
1.5.1.5. Przejmowanie wachty

Rozdział 2 - KONWENCJA w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu, 1972
2.1 Znaczenie konwencji
2.2 Obowiązki Stron Konwencji
2.3 Podpisanie, ratyfikacja, przyjęcie, zatwierdzenie i przystąpienie
2.4 Zastosowanie terytorialne
2.5 Wejście w życie konwencji
2.6 Konferencja rewizyjna
2.7 Poprawki do przepisów
2.8 Wypowiedzenie
2.9 Złożenie i rejestracja
2.10 Języki w jakich sporządzono konwencję
2.11 Języki konwencji COLREGS 1972 i związane z tym skutki prawne i znaczenie praktyczne

Rozdział 3 - Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku
3.1 Postanowienia ogólne
3.1.1 Status prawny przepisów
3.1.2 Układ i struktura
3.1.3 Zakres stosowania
3.1.3.1 Przepisy miejscowe
3.1.3.2 Obowiązek znajomości przepisów miejscowych
3.1.3.3 Inne odstępstwa od prawideł MPZZM 1972
3.1.3.4 Postanowienia ogólne dotyczące systemów rozgraniczenia ruchu
3.1.4 Odpowiedzialność
3.1.4.1 Zasady zwykłej praktyki morskiej
3.1.4.2 Kotwiczenie
3.1.4.3 Stosowanie prawideł wymijania w szczególnych sytuacjach
3.1.4.4 Pozostawanie w drodze
3.1.4.5 Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem łączności UKF do zapobiegania zderzeniom statków
3.1.5 Definicje
3.1.5.1 Statek
3.1.5.2 Statek o napędzie mechanicznym
3.1.5.3 Statek żaglowy
3.1.5.4 Statek zajęty połowem
3.1.5.5 Statek nie odpowiadający za swoje ruchy
3.1.5.6 Statek o ograniczonej zdolności manewrowej
3.1.5.7 Statek ograniczony swym zanurzeniem
3.1.5.8 Statek w drodze
3.1.5.9 Statki wzajemnie widoczne
3.1.5.10 Widzialność ograniczona

Rozdział 4 - Prawidła wymijania
4.1 Zasady zachowania się statków we wszelkich warunkach widzialności
4.1.1 Zakres stosowania
4.1.2. Obserwacja
4.1.2.1 Zakres przedmiotowy prawidła 5
4.1.2.2 Obserwacja - ,,służba na oku"
4.1.2.3. Obserwacja wzrokowa
4.1.2.4. Nasłuch
4.1.2.5. Obserwacja z wykorzystaniem środków technicznych
4.1.2.6. Obserwacja radarowa
4.1.2.7. Rodzaj przedstawienia ruchu na ekranie radaru
4.1.2.8. Organizacja obserwacji radarowej
4.1.2.9. Wykorzystanie automatycznych systemów identyfikacji - AIS
4.1.2.10. ECDIS a problematyka antykolizyjna
4.1.3. Szybkość bezpieczna
4.1.3.1. Zakres przedmiotowy prawidła 6
4.1.3.2. Wpływ widzialności
4.1.3.3. Wpływ natężenia ruchu
4.1.3.4. Uwzględnianie zdolności manewrowej statku
4.1.3.5. Tło świetlne
4.1.3.6. Wpływ stanu morza, wiatru, prądu i występujących w pobliżu niebezpieczeństw nawigacyjnych
4.1.3.7. Zanurzenie własnego statku w stosunku do otaczającej głębokości wody
4.1.3.8. Wpływ radaru na szybkość bezpieczną
4.1.4. Ryzyko zderzenia
4.1.4.1. Pojęcie ryzyka zderzenia
4.1.4.2. Ocena czy istnieje ryzyko zderzenia
4.1.4.3. Obserwacja namiaru
4.1.4.4. Wątpliwość czy ryzyko zderzenia istnieje
4.1.4.5. Wyraźna zmiana namiaru
4.1.4.6. Obowiązek użycia radaru i wykonywania nakresów*
4.1.4.7. Rozpoznanie ryzyka zderzenia na podstawie świateł
4.1.4.8. Stwierdzenie ryzyka zderzenia na podstawie informacji otrzymanych przez UKF
4.1.5. Działanie w celu uniknięcia zderzenia
4.1.5.1. Zakres przedmiotowy prawidła 8
4.1.5.2. Działanie zdecydowane
4.1.5.3. Działanie wykonane wystarczająco wcześnie
4.1.5.4. Zmiana kursu i zmniejszenie szybkości
4.1.5.5. Sprawdzanie skuteczności podjętego działania
4.1.5.6. Nie przeszkadzać
4.1.6. Wąskie przejścia
4.1.6.1 Pojęcie wąskiego przejścia i toru wodnego
4.1.6.2 Zakres stosowania
4.1.6.3 Zakres przedmiotowy
4.1.6.4 Trzymanie się prawej strony przejścia
4.1.6.5 Stosowanie prawideł wymijania w wąskim przejściu
4.1.6.6 Zakaz przeszkadzania statkom idącym wzdłuż wąskiego przejścia
4.1.6.7 Sygnały wątpliwości, manewrowe i ostrzegawcze w wąskim przejściu
4.1.6.8 Zakręty
4.1.6.9 Kotwiczenie w wąskim przejściu
4.1.7 Systemy rozgraniczenia ruchu
4.1.7.1 Geneza rozgraniczenia ruchu
4.1.7.2 Ogólne zasady rozgraniczania ruchu
4.1.7.3 Rola IMO w ustanawianiu systemów rozgraniczania ruchu
4.1.7.4 Prawa i obowiązki państw w zakresie ustanawiania systemów rozgraniczania ruchu
4.1.7.5 Korzystanie z systemów rozgraniczenia ruchu
4.1.7.6 Obowiązek przestrzegania zasad ruchu w systemach rozgraniczenia
4.1.7.7 Stosowanie prawideł wymijania
4.1.7.8 Szczególna ostrożność
4.1.7.9 Unikanie przekraczania granicy strefy rozgraniczającej
4.2 Zachowanie się statków wzajemnie widocznych
4.2.1 Zakres stosowania
4.2.2 Statki żaglowe
4.2.2.1 Uproszczona reguła stosowania prawidła 12
4.2.3 Wyprzedzanie
4.2.3.1 Pojęcie wyprzedzania
4.2.3.2 Wyprzedzanie na kursach równoległych
4.2.3.3 Działanie statku wyprzedzającego
4.2.3.4 Wątpliwość
4.2.3.5 Odległość między statkami w momencie wyprzedzania
4.2.4 Statki idące wprost lub prawie wprost na siebie
4.2.4.1 Zastosowanie oraz obowiązek działania
4.2.4.2 Kwalifikacja spotkań statków
4.2.5 Wymijanie się statków na kursach przecinających się
4.2.5.1 Zastosowanie
4.2.5.2 Kursy przecinające się
4.2.5.3 Obowiązek ustąpienia z drogi
4.2.5.4 Sposób ustąpienia z drogi
4.2.6 Działanie statku ustępującego z drogi
4.2.6.1 Odpowiednie działanie podjęte ,,zawczasu"
4.2.7 Działanie statku mającego pierwszeństwo drogi
4.2.7.1 Zastosowanie
4.2.7.2 Obowiązki i prawa wynikające z prawidła 17
4.2.7.3 Trzy etapy procesu zbliżania się statków
4.2.8 Wzajemne obowiązki statków
4.2.8.1 Komu przysługuje pierwszeństwo drogi
4.2.8.2 Uproszczona ,,hierarchia uprzywilejowania"
4.2.8.3 Statki ograniczone swym zanurzeniem
4.2.8.4 Informowanie o swojej sytuacji
4.2.8.5 Sposób ustępowania z drogi statków uprzywilejowanych
4.3 Zachowanie się statków podczas ograniczonej widzialności
4.3.1 Podstawowe zasady zachowania się statków podczas ograniczonej widzialności
4.3.1.1 Zakres stosowania prawidła
4.3.1.2 Ogólne zasady zachowania się statków
4.3.1.3 Posługiwanie się radarem
4.3.1.4 Sytuacja nadmiernego zbliżenia
4.3.1.5 Obowiązek działania
4.3.1.6 Kierunek zmiany kursu
4.3.1.7 Zachowanie się statku po usłyszeniu sygnału mgłowego

Rozdział 5 - Światła i znaki
5.1 Ogólne wiadomości o światłach
5.1.1 Podział świateł
5.1.2 Znaczenie świateł
5.2 Stosowanie prawideł normujących wymagania dotyczące świateł i znaków
5.2.1 Obowiązek pokazywania odpowiednich świateł i znaków
5.2.2 Ogólne wymagania techniczne dotyczące świateł
5.2.2.1 Barwy świateł
5.2.2.2 Konstrukcje latarń
5.3 Definicje świateł przepisanych
5.3.1 Stosowanie i znaczenie definicji
5.4 Widzialność świateł
5.4.1 Natężenie świateł oraz zasięg ich widzialności
5.5 Światła statków o napędzie mechanicznym w drodze
5.5.1 Poduszkowiec
5.5.2 Statek szybkobieżny (High speed craft)
5.5.3 Statki o napędzie mechanicznym o długości L  50 m
5.5.4 Statki o napędzie mechanicznym o długości L < 50 m
5.5.5 Statki małe
5.6 Światła i znaki statków o napędzie mechanicznym podczas holowania i pchania
5.6.1 Zastosowanie
5.6.2 Światło holowania
5.6.3 Jednostka zespolona
5.6.4 Statki lub obiekty holowane
5.6.5 Znaczenie świateł i znaków statku holującego i pchającego
5.7 Światła i znaki statków żaglowych i wiosłowych
5.7.1 Noszenie latarni kombinowanej i światła dodatkowe
5.8 Światła i znaki statków zajętych połowem
5.8.1 Zastosowanie
5.8.2 Podział statków zajętych połowem
5.8.3 Trałowanie
5.8.4 Połów sieciami pławnicowymi
5.8.5 Okrężnice
5.8.6 Statek poławiający na kotwicy
5.8.7 Pokazywanie światła masztowego
5.9 Światła i znaki statków nie odpowiadających za swoje ruchy
i statków o ograniczonej zdolności manewrowej
5.9.1 Zakres stosowania
5.9.2 Światła i znaki statków zajętych pracami pogłębiarskimi
5.10 Światła i znaki statków ograniczonych swym zanurzeniem
5.10.1 Stosowanie
5.11 Światła i znaki statków pilotowych
5.11.1 Zastosowanie
5.12 Światła i znaki statków zakotwiczonych i statków na mieliźnie
5.12.1 Statek na kotwicy
5.12.2 Światła robocze
5.13 Światła i znaki wodnosamolotów i ekranoplanów

Rozdział 6 - Sygnały dźwiękowe i świetlne
6.1 Znaczenie sygnałów dźwiękowych
6.2 Definicje
6.3 Wyposażenie statków w środki do sygnalizacji dźwiękowej
6.4 Zakres stosowania
6.5 Sygnały manewrowe i ostrzegawcze
6.5.1 Zakres stosowania
6.5.2 Zmiana kursu wymagana lub dozwolona
6.6 Sygnały dźwiękowe podczas ograniczonej widzialności
6.6.1 Obowiązek nadawania sygnałów dźwiękowych podczas ograniczonej widzialności
6.6.2 Sygnały mgłowe statków w drodze
6.6.3 Sygnały statku na kotwicy lub na mieliźnie
6.7 Sygnały zwrócenia uwagi
6.7.1 Stosowanie
6.8 Sygnały wzywania pomocy

Rozdział 7 - Zwolnienia
7.1 Zakres i realizacja wymagań prawidła 38

Rozdział 8 - Wymagania dotyczące szczegółów technicznych i rozmieszczenia świateł, znaków i środków sygnalizacji dźwiękowej i wzywania pomocy
8.1 Rozmieszczenie oraz szczegóły techniczne świateł i znaków - Załącznik I
8.1.1 Wysokość nad pokładem
8.1.2 Pionowe rozmieszczenie świateł i odległość między nimi
8.1.3 Poziome rozmieszczenie świateł i odległość między nimi
8.1.4 Rozmieszczenie świateł kierunkowych na statkach rybackich i pogłębiarkach
8.1.5 Osłony świateł burtowych
8.1.6 Znaki
8.1.7 Specyfikacja barwy świateł
8.1.8 Natężenie świateł
8.1.9 Sektory poziome
8.1.10 Sektory pionowe
8.1.11 Natężenie świateł nieelektrycznych
8.1.12 Światło manewrowe
8.1.13 Statek szybkobieżny
8.1.14 Zatwierdzenie
8.2 Dodatkowe sygnały statków rybackich łowiących blisko siebie - Załącznik II
8.2.1 Postanowienia ogólne
8.2.2 Sygnały trawlerów
8.2.3 Sygnały świetlne sejnerów
8.3 Szczegóły techniczne środków do sygnalizacji dźwiękowej - Załącznik III
8.3.1 Gwizdki
8.3.2 Dzwon i gong
8.3.3 Zatwierdzenie
8.4 Sygnały wzywania pomocy -- Załącznik IV
8.4.1. Punkt 1 - Rodzaje sygnałów z komentarzem rysunkowym

Załączniki
Załącznik 1
Raporty z postępowań powypadkowych

Załącznik 2
Tekst angielski, oryginalny (angielski) przepisów MPZZM według Konwencji COLREG 1972 ze zmianami


Załącznik 3
Wymagania konwencji STCW 1978/95/10 w zakresie norm i obowiązków związanych z pełnieniem wachty (fragmenty)

Załącznik 4
Określenie minimalnego standardu kompetencji (nawigacja) dla oficerów wachtowych na statkach o pojemności brutto 500 lub większej - poziom operacyjny

Załącznik 6
Wykaz skrótów i akronimów użytych w tekście

Bibliografia
Skorowidz prawideł i załączników do MPZZM 1972    319Rodzaje dostawy

Dostawa

Oferujemy kilka możliwych sposobów dostawy pod adresy zlokalizowane na terenie Polski.
Jeżeli zamówienie ma być dostarczone pod adres zagraniczny, prosimy o kontakt przez e-mail lub telefonicznie. Każda wysyłka zagraniczna jest wyceniana indywidualnie.

Wysyłki są realizowane w ciągu 1 dnia roboczego od momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za zamówienie.
Zamówienia pobraniowe oraz złożone i opłacone (Przelewy 24) do godziny 12:00 dnia roboczego zostaną wysłane tego samego dnia.
Zamówienia złożone i opłacone po godzinie 12:00 zostaną wysłane następnego dnia roboczego.

W przypadku przelewów tradycyjnych za godzinę opłacenia uznaje się godzinę zaksięgowania przelewu na naszym koncie.

ORLEN paczka

ORLEN paczka

Jeden z najtańszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - z reguły kiosku RUCHu.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki, konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przewoźnik gwarantuje dostawę do wybranego punktu odbioru w czasie do 5 dni roboczych od dnia wysyłki.

PACZKOMATY INPOST

PACZKOMATY INPOST

Jeden z najtańszych i najszybszych sposobów dostawy zamówionego towaru. Odbiór odbywa się we wskazanym przez zamawiającego punkcie odbioru - paczkomacie inpost.

Aby skorzystać z tej formy wysyłki konieczne jest podanie numeru telefonu komórkowego odbiorcy przesyłki, gdyż na wskazany numer telefonu przewoźnik wysyła w formie wiadomości SMS kod konieczny do odbioru paczki.

Przesyłka z reguły trafia do paczkomatu odbiorcy w następnym dniu roboczym po dniu wysyłki.

Poczta Polska

Poczta Polska

Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy zamówienia jako listy polecone priorytetowe lub paczki (paczka priorytetowa, paczka ekonomiczna, Kurier 48).
Koszt przesyłki zależy od ilości zamówionych produktów, ich masy i gabarytów.

Przesyłki ekonomiczne

Najtańsze są przesyłki ekonomiczne, niestety czas doręczenia jest w tym przypadku najdłuższy. Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to 3 dni robocze po dniu nadania.

Przesyłki priorytetowe

Zdecydowanie lepszą opcją jest przesyłka priorytetowa. W tym przypadku Poczta Polska deklaruje, że przewidywany termin realizacji usługi to następny dzień roboczy po dniu nadania.

Kurier DHL

DHL Parcel Polska

Jeden z najszybszych i najpewniejszych sposobów dostawy bezpośrednio pod wskazany adres (door-to-door).

Przewoźnik gwarantuje dostawę do końca następnego dnia roboczego. W przypadku zamówień wysyłanych w piątek – będzie tym dniem poniedziałek.

Może także Cię zainteresuje